Monday, May 31, 2010

“We are not involved in the Sardiha incident, so we take no responsibility of it” - CPI - MAOIST

Both the CPI (Maoist) and PCAPA have denied their involvement in the Friday train derailment
by G. N. Saibaba
Yesterday’s( 28 May 2010) Gnaneshwari Express and a goods train tragedy near Kharagpur in West Bengal in which 80 people were killed and 200 injured was attributed to CPI(Maoist) and Peoples Committee Against Police Atrocities (PCAPA) by the media. The media unscrupulously played false news stories blaming CPI (Maoist) and Peoples Committee for two days. Some political parties like Trinomial Congress and the ruling CPI(Marxist) also blamed these organisations without any verification. Significantly Union Home Minister P. Chidambaram has declined to attribute the blame on the CPI (Maoist) and also announced that there was no evidence of any bomb blast in the incident.
The Union Home Minister has ordered an enquiry to find out any possibility of sabotage. During the day the leaders of CPI (Maoist) clarified through a long statement that they were not responsible for the train tragedy and condemned any possible sabotage work if any force involved behind the incident. They have also expressed their condolences for the families of deceased. The PCAPA also clarified that their activists are not involved in this incident. They suspected the ruling CPI(Marxist) to have been involved in the sabotage desperately trying to tilt the public opinion against the fighting forces.

ಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಂಟ್ ನಿಂದ ನಕ್ಸಲರ ದಮನ ಸಾಧ್ಯವ?

C©üªÀÈæ¢üÞ J®ègÀ£ÀÆß vÀ®Ä¦zÁPÀët ªÀiÁªÉÇêÁzÀ ªÀÄgÉ0iÀiÁV ©qÀÄvÀÛzÁ? EwÛÃZÉUÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÀiÁªÉÇêÁzÀzÀ §UÉÎ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀ ZÀZÉðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ F ¥Àæ±Éß ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. J®ègÀÆ ªÀiÁªÉÇêÁzÀPÉÌ zÀƶ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C©ªÀÈ¢üÞ J®ègÀ£ÀÆß vÀ®Ä¥ÀÅwÛ®è JA§ PÁgÀtªÀ£ÀÄß. ºËzÀÄ EzÀÄ ªÀÄÆ® PÁgÀt JA§ÄzÉãÉÆà ¸Àj, DzÀgÉ CzÉÆAzÉà PÁgÀtªÁ?

CzÉÆAzÉà PÁgÀtªÁVzÀÝgÉ £ÀUÀgÀÀÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ d£ÀgÀÄ 0iÀiÁPÉ CzÀgÉqÉUÉ DPÀ¶ðvÀgÁVzÁÝgÉ, J®ègÀÆ C®è¢zÀÝgÀÆ PÉ®ªÀgÀÄ. E£ÀÆß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ MAzÀµÀÄÖ ¸ËPÀ0iÀÄð ¥ÀqÉ¢gÀĪÀªÀgÀÆ PÀÆqÀ 0iÀiÁPÉ £ÀPÀì¯ï ªÁzÀzÉqÉUÉ ¸É¼É0iÀÄ®àqÀÄwÛzÁÝgÉ? F ¥Àæ±Éß PÉüÀĪÀªÀgÉà E®èªÁVzÁÝgÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

¤d ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÉýPÉ C¦àvÀ¦à ¤dªÁV C©üªÀÈæ¢üÞ ¨sÁgÀvÀzÀ DyðPÀvÉ0iÀÄ PÉÆ£É0iÀÄ ªÉÄnÖ®°ègÀĪÀ D¢ªÁ¹UÀ¼À£ÀÄß zÀ°vÀgÉ®ègÀ£ÀÆß vÀ®Ä¦©lÖgÉ £ÀPÀì¯ï ZÀ¼ÀĪÀ½0iÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ PÀrªÉÄ0iÀiÁV©qÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ JµÀÄÖ ¢£ÀzÀªÀgÉUÉ? C©üªÀÅöæ¢üÞ0iÀÄ eÉÆvÉUÉ F £ÀªÀÄä ¸ÉÆà PÁ¯ïØ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ°ègÀĪÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ , ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ CtPÀªÉA§AvÉ ºÀt«zÀݪÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ UÉ®è®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀAvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ §ºÀÄvÉÃPÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ zÁj vÀ¦àzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀPÀì¯ï ZÀ¼ÀĪÀ½0iÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀì¯ï ªÁzÀzÉqÉUÉ DPÀ¶ðvÀgÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzsÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä PÁgÀt.

D¥ÀgÉõÀ£ï VæÃ£ï ºÀAmï ¤AzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ«gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÀÛ £ÀPÀì¯ï PÁªÉÄæÃqïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ §°µÀ× ¸ÉÊ£Àå ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ MAzÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ £É£À¦gÀ° ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀtªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ £ÀPÀì®gÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÉÆä¼ÀV¤AzÀ¯Éà ºÀÄnÖ §gÀÄvÁÛgÉ.

£ÀªÀÄä DeÁzï»Azï PÀ£ÀßqÀ ªÉ¨ï¸ÉÊn£À £ÀA©PÉ0iÀÄAvÉ

DzÀ±ÀðªÁ¢UÀ½UÉ PÉƣɬÄgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ DzÀ±ÀðPÀÌ®è. ¯Á¯ï ¸À¯ÁªÀiï.

Friday, May 28, 2010

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಥೆರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಾವರದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

¨sÁgÀvÀ PÀªÀÄÆ夸ïÖ ¥ÀPÀë (ªÀiÁªÉÇêÁ¢)

PÀ£ÁðlPÀ

ªÀiÁ£Àå ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼Éà ºÉÆÃgÁlzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. UÀÄ®âUÀðzÀ°è «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀzÀ £ÉªÀzÀ°è PÀȶAiÉÆÃUÀå ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ §qÀ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß MPÀ̯ɩ⹠©¸ÀÄqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ PÉýPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ.

ºÉÆÃgÁlzÀ°è vÀªÉÆäA¢UÉ. UÀAUÁzsÀgÀ

19-05-2010 ¹.¦.L (ªÀiÁªÉÇêÁ¢)

PÀ£ÁðlPÀ

--------------------------------------------------

xÀªÀÄð¯ï «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀ ¤ªÀiÁðtzÀ ºÉ¸Àj£À°è UÀÄ®âUÀðzÀ ºÉÆ£ÀßQgÀtV, ¦ügÉÆÃeÁ¨Ázï, £Àr¹£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ 1500 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ KPÀgÉ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 15000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß MPÀ̯ɩ⹠§zÀÄPÀÄ £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ wêÀæªÁV RAr¸ÀÄwÛzÉÝêÉ.

¸ÀPÁðgÀzÀ F CPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¹ ¥Àæw¨sÀn¹zÀÝPÁÌV d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀiÁd«gÉÆâüUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ zËdð£ÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. d£ÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÁªÁVAiÉÄà vÀªÀÄä d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ- G¹gÀÄUÀnÖ¹ Nr¸ÀĪÀ zÀĵÀÖ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ ¨ÁAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ AiÀiÁjAzÀ®Æ §®ªÀAvÀªÁV ¨sÀÆ«Ä ªÀ±À ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è MtªÀiÁvÀÄ GzÀÄj¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ

¨sÀÆ ¨ÁåAPï ºÉ¸ÀgÀ°è, C©üªÀÈ¢üÝ ºÉ¸Àj£À°è, UÀtÂUÁjPÉ ºÉ¸Àj£À°è, CgÀtå AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è d£ÀgÀ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ§¼À¸ÀĪÀ d£À«gÉÆâü PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà §gÀÄwÛªÉ. EAvÀºÀ zÀĵÀÖvÀ£ÀUÀ¼À «gÀÄzsÀÞ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀįɣÁqÀÄ PÀgÁªÀ½AiÀÄ d£ÀgÀÄ, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ £ÀA¢UÁæªÀÄ, ¹AUÀÆgÀÄ, ¯Á¯ïUÀqÀ, Mr¸ÀìzÀ PÀ½AUÀ£ÀUÀgÀ, £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀlÚUÀ¼À d£ÀgÀÄ ¢üÃgÉÆÃzÁvÀÛªÁV ºÉÆÃgÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á«°è UÀªÀĤ¸À ¨ÉÃPÁVzÉ. CzÀgÀ®Æè ¯Á¯ï UÀqÀzÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV EAvÀºÀ «£Á±ÀPÁj AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ PÁgÀtPÀvÀðgÁVgÀĪÀ D¼ÀĪÀUÀðUÀ¼À »rvÀªÀ£Éßà QvÉÆÛUÉzÀÄ d£ÀgÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. zÉñÀzÀ d£ÀjUÉ ºÉÆÃgÁlzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ PÉÆnÖzÁÝgÉ. ZÀwÛøïUÀqÀ, eÁRðAqï, ©ºÁgÀ, Mr¸Àì, ¥À²ÑªÀħAUÁ¼ÀUÀ¼À°è d£ÀvÉAiÀÄ PÁæAwPÁj C¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ d£ÀvÉAiÀÄ PÁæAwPÁj ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÀ¼ÀÄ ªÉÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛªÉ.

PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀgÀÄ F ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹 vÀªÀÄä ºÉÆÃgÁlUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå EzÉ. E®è¢zÀÝ°è vÀªÀÄä §zÀÄPÀÄ ºÁUÀÆ £ÁqÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä C¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. «zÉò »vÁ¸ÀQÛUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁܦvÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ d£ÀgÀ£ÀÄß PÉƼÉîºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ©ænõÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É C©üªÀÈ¢üÞ ºÉ¸Àj£À°è PÉÆÃmÁåAvÀgÀ d£ÀgÀ §zÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. FUÀ EzÀÄ ªÀÄvÀÆÛ ©gÀŤAzÀ £ÀqɸÀÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

FUÁUÀ¯É d£ÀgÀ §zÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁr ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀĪÀ xÀªÀÄð¯ï ¸ÁܪÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆlÖAvÀºÀ vÀªÀÄä ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¥sÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è JA¢UÀÆ PÀÆqÀ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£É ªÀiÁrzÀ GzÁºÀgÀuÉ E®è. gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÁܪÀgÀzÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. ªÁvÁªÀgÀtªÉ¯Áè ºÁgÀħƢ, GµÀÚvÉAiÀÄ wêÀæ ºÉZÀѼÀ, ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ PÉÆlÖ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄAvÉ GzÉÆåÃUÀ ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PÀȶ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ... .. .. »ÃUÉ ¥ÀnÖ EzÉ. EµÉÖ¯Áè EzÀÝgÀÆ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁzÀgÀÆ EzÉAiÀiÁ JAzÀgÉ CzÀÆ E®è. ªÀµÀðzÀ J¯Áè ¢£ÀUÀ¼À®Æè JgÀqÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÜVvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ZÁ®£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛªÉAiÀiÁ JAzÀgÉ CzÀÆ E®è. GvÁàzÀ£É DzÀ «zÀÄåvï ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À d£ÀjUÉà ¹UÀĪÀÅ¢®è. §ºÀÄvÉÃPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. gÉÊvÀgÀ ¥ÀA¥ÀĸÉlÄÖUÀ½UÉ ºÀ½îUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ EAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ vÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß §°PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÁ¦UÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆÃmÁåAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä d£ÀgÀ vÉjUÉAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß RZÀÄð ªÀiÁr d£ÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁr ¤«Äð¸ÀĪÀ, ªÉÄmÉÆæÃ¥Á°l£ï £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ G¢ÝªÉÄUÀ¼À »vÁ¸ÀQÛ ªÀiÁvÀæ PÁ¥ÁqÀĪÀ EAvÀºÀ ¸ÁܪÀgÀUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ ¸À»¹PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ.

EAvÀºÀ ¸ÁܪÀgÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ §zÀ°UÉ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ UÁvÀæzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ±ÀQÛ ªÀÄÆ®UÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ¸ËgÀ, ¸ÀtÚ vÉÆgÉUÀ¼ÀÄ gÀhÄjUÀ¼À §¼ÀPÉ, UÁ½, £ÉʸÀVðPÀ C¤®UÀ¼À §¼ÀPÉ EvÁå¢ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÁ¤ ªÀiÁqÀzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ.

· ¸ÀPÁðgÀ PÀÆqÀ¯Éà F CPÀæªÀÄ AiÉÆÃd£É gÀzÀÄÝUÉƽ¹ d£ÀgÀ£ÀÄß §®ªÀAvÀ¢AzÀ MPÀ̯ɩâ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉÊ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ.

· ºÉÆÃgÁl ¤gÀvÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQgÀĪÀ J¯Áè ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

· d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå £ÀqɹzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

UÀAUÁzsÀgÀ

19-05-2010 ¹.¦.L (ªÀiÁªÉÇêÁ¢)

PÀ£ÁðlPÀ

Saturday, May 22, 2010

‘Does Mr Chidambaram believe in democracy?’

rediff

The last six weeks have seen a series of deadly attacks on security forces and civilians by the Maoists or Naxalites, the insurgent group present in eight states, which Prime Minister Manmohan Singh describes as the gravest threat to India.

While the Maoists claim they are fighting a war on behalf of landless tribals, their opponents call them armed terrorists exploiting tribal sentiments.

In their worst-ever attack on April 6, Maoists massacred 76 Central Reserve Police Force personnel in Dantewada, Chhattisgarh. In another murderous attack on May 17, they killed 40 civilians and special police officers in Bijapur, Chhattisgarh.

The recent attacks have left Union Home Minister Palaniappan Chidambaram grappling with the most serious internal security crisis on his watch.

As the government revisits its anti-Maoist strategy with Congress party President Sonia Gandhi advocating a redressal of the root causes of the problem, the debate on how to tackle the issue has gained in significance in the public space.

Sociologist Nandini Sundar is a prominent thinker on the Maoist debate. Along with two other intellectuals she filed a public interest litigation in the Supreme Court in 2007 against the excesses of the Salwa Judum, the anti-Maoist organisation of tribals in Chhattisgarh.

In this interview with Girija Shivakumar, Sundar, a professor at Delhi University, argues how the home minister has no grasp of the situation and highlights the importance of peace talks in finding a solution.

Often analysis indicates that development should take priority over anti- insurgency actions. How can development based activity be pursued in an atmosphere where schools buildings are being attacked/roads destroyed?

I don’t think there is a consensus that development should take precedence over Naxalism. I think that their sustained struggle actually shows that this problem has been neglected.

If you listen to Times Now (the television channel), (its editor-in-chief) Arnab Goswami is calling for India versus the others, as if these Adivasis living in Chhattisgarh are not part of India.

The rehabilitation plan which the Supreme Court had asked us to prepare was to understand the people living in this war-ridden atmosphere. We have asked college boys and districts judges to come out from the villages and give us information.

We have looked at the war situation and tried to see what needs to be done immediately for rehabilitation. Ultimately for anything to work there will have to be peace talks — that clearly is the bottom line.

Dantewada Strikes Back

Dantewada Strikes Back

Dantewada strikes back.
Dripping with the blood of hundreds of children
Its bullet-ridden body gasping for breath
Humiliated, harassed, raped and mutilated
Dantewada strikes back
Breaking the encirclement
By hordes of thugs descending from Delhi and Raipur
By schools of jungle warfare
And Institutes of counter-insurgency
By Washington, London, Tel Aviv, and what have you?
Dantewada strikes back
In defence of unsung mothers, daughters and sisters
Crying in pain from the festering wounds
Left by the death hunters out to destroy their life’s greenery
Dantewada strikes back
In defence of unheard fathers, sons and brothers
Buried in unknown places, exhumed and relocated by the powers that be to escape
the prying eyes of civil rights nuisance-mongers
Helpless, neglected, alienated, marginalized
Dantewada strikes back
Fulfilling the demands of its children
For Dudi Muye, Sodi Sannal, Tuniki Sinnal, Madivi Deval, Dudi Pojjal,……
For Gompad, Gachampalli, Singanamadugu, Gattampadu, Gollagudem,
For Gumiyapal, Palodi, Dokpad, Palachelima, Kachalaram…..
Dantewada strikes back
To ward off the non-stop savagery by the lawless goons
sent by the “civilized” gentlemen sitting in corporate board rooms,
To foil the heinous designs of the slave-holders
planning the biggest land grab in history after Columbus
Dantewda strikes back
To protect its jal, jangal, jameen, ijjat
To protect its resources from the monster of development
To fight back attempts to annex its territories into the prison-house
Of the Shining Bharat of Tatas, Mittals, Jindals ….
Dantewada strikes back
To defend its people from thugs and plunderers, dacoits and murderers
To protect its house from all predators
To defend the people’s government
Dantewada strikes back
Heralding a new spring thunder,
Charting the path for a billion people
Hungry, starving, undernourished, emaciated,
Suffering countless injustices and humiliations

Dantewada strikes back
To defend its right to live.

CDRO condemns disinformation campaign against civil rights team


Co-ordination of Democratic Rights Organizations (CDRO)
Press statement
18/04/10

The Coordination Of Democratic Rights Organizations (CDRO) strongly denies the allegation that the eight member human rights team that visited Purbi Singhbhum from 14th -16th April had Maoist links. The team was a CDRO team, an organization of which both PUCL Jharkhand and PUCL national are constituents together with other civil rights organization like APDR, CPDR, APCLC, PUDR, MASS, NPMHR, COHR etc. The fact-finding was organized by PUCL Jharkhand.
The team was inquiring into issues of displacement and the appropriation of national resources in Jharkhand by multinationals, the resistance by people’s movements to such attempts, the procedures employed by the state for the take-over of resources of which Operation Green Hunt is one, and the violation of people’s rights in the process.
The police’s detaining and questioning of the team and the subsequent claims allegedly made by the police in the media about the Maoist links of the fact-finding team are an attempt to destroy the credibility of civil rights organizations. They are aimed at derailing all civil society initiatives intended to discover the truth about the development and displacement especially in Operation Green Hunt areas like the mineral-rich state of Jharkhand . Such campaigns of disinformation against civil rights organization have become a regular feature of the state’s attempt to repress civil rights activity. CDRO strongly condemns this trend.
Asish Gupta
Co-ordinator
CDRO

[Constituent organizations: APDR (West Bengal), APCLC (Andhra Pradesh), CPDR (Maharashtra), AFDR (Punjab), COHR (Manipur), MASS (Assam), NPMHR (Naga areas), PUDR (Delhi), PUCL (National, Rajasthan, Jharkhand, Nagpur), OPDR (Andhra Pradesh), PDF (Karnatka), CPDM (Delhi), Bandi Mukti Committee (West Bengal), PCHR (J&K), LHS (Maharashtra), HRF(Andhra Pradesh).

Tuesday, May 18, 2010

Maoists attack bus in Dantewada, 50 killed

In a brazen attack, Maoists on Monday blew up a bus killing at least 50 people, including 20 Special Police Officers, in Dantewada district of Chhattisgarh.
The passenger bus, which was on its way from Sukma to Dantewada, was blown up by Maoists between Gadiras to Bhusaras near Chingavaram village, nearly 450 km from capital Raipur, using an improvised explosive device with gelatin sticks.
The bus was thrown up several feet due to the impact of the explosion and body parts were strewn along the roadside, according to reports
The attack, which took place at approximately 4.45 pm, was seen as yet another violation of Standard Operating Procedures which prohibit policemen and SPOs from traveling in civilian vehicles.
The bus was carrying 30 civilians and 20 special police officers of the Jharkhand police, according to the home ministry. No Central Reserve Police Force trooper was on board the bus, said the bus.
The SPOs, who are civilians assisting the police in fighting the Naxals, were attached to the Dantewada police. The IED was planted on a metaled road and detonated by the Left-wing extremists using a remote control device.
The attack came a day before the start of the 48-hour bandh called by Maoists in five states to protest the security operations launched by the Centre.
The home ministry condemned the attack and said most of the deceased were civilians.
On April 6, 75 personnel of the Central Reserve Police Force were killed when hundreds of armed Maoists ambushed their battalion in the thick forests of Mukrana in Dantewada.
On May 8, seven CRPF jawans were killed when Naxals blew up a bullet-proof vehicle in Bijapur district. The Maoists also killed six villagers, including a sarpanch, near Teregaon in Rajnandgaon district on Sunday and threw their bodies outside the villages.
Rajnandgaon district has witnessed a series of Naxal attacks in the past. In July last year, Maoists had attacked a police party killing 29 personnel, including Superintendent of Police Vinod Kumar Choubey.
The Bharatiya Janata Party [ Images ], which is in power in Chhattisgarh, strongly condemned today's attack and demanded that the menace of Naxalism should be fought with full strength and vigour.
"This is a barbaric attack and the BJP strongly condemns it. The government should further strengthen its resources to fight naxalism. This menace has to be fought with full strength and vigour," BJP spokesperson Syed Shahnawaz Hussain said.
Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh said the attack which showed the desperation of the extremists who were losing their support base. "This incident shows the cruel face of naxals. We have been saying this... when the naxals support base finishes they resort to such methods. Their (naxals) belief in people's representatives and local population has finished," the chief minister said, condemning the attack.
"There cannot be police personnel in every village... there are 20 thousand villages. The security forces are moving forward in various areas...they are getting trained. We hope that in the future we will be able to enhance security in a better way," he said.

Saturday, May 08, 2010

Press Statement of the Communist Organization of Greece(KOE), Greece

Press Statement of the Communist
Organization of Greece(KOE)
On todays huge demonstrations and the death of three bank employees

The Communist Organization of Greece
condemns the IMF-EUs government for its policy of annihilation of the society
and the orgy of repression unleashed against the people. The death of the three
bank employees because of fully condemnable acts provokes sorrow and anger,
which are added to the wrath felt by the whole society against the government
of the Quisling Papandreou.
This cynical government, assisted by
the mainstream Media that remind us of the dictatorships TV, has the
cheekiness to put the responsibility for the death of the three employees on
the hundreds of thousands of demonstrators, on the mass movement and more
concretely on the Left. It is Papandreou himself who is igniting the tension
and the violence because of the measures adopted by his government. No matter
how many excuses he will invent in the Parliament, no matter how many appeals
for social consent he will make, Papandreou will remain in history as the would-be
gravedigger of the Greek people.
Athensand the whole country lived the
biggest demonstrations of the last 30 years, with half million marching for six
hours in Athensalone. The people demands that Papandreou and those MPs who intend to
vote in favor of transforming the society into a human waste bank, account for
their crimes. Those who handed over the country and the people to the hyenas of
the capital and of the markets, those who attempt to condemn the workers and
the youth to extermination, will account to the people.
The police attacked brutally the
biggest demonstrations of the last 30 years; it transformed Athensinto a huge gas chamber, and also
attacked brutally the marches in Thessalonikiand Patras. The Minister of
Repression shall account for this!
We hold accountable as well the
owner of Marfin Bank, this unsolicited “savior of the Nation” who obliged his
employees to remain inside the concrete branch, despite the fact that he knew the
danger was imminent. Obviously, human life is cheaper for the capital than the
daily profits of a bank branch.
The coordinated effort of the
government, of the right-wing opposition and of the extreme right-wing to
exploit the death of the three employees in order to stop the torrent of the
popular anger, will not go unanswered. The wrath and the despair that coexist
in society will send to hell Papandreou and any MP who will vote in favor of
the Greek people’s annihilation.

Athens, 5 May 2010
Communist Organization of Greece

Hail the daring and the biggest ever guerrilla attack


COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST)
CENTRAL COMMITTEE

Press Release:                                                                                                       April 8, 2010

Hail the daring and the biggest ever guerrilla attack on the hired mercenaries of the Indian State carried out by the heroic PLGA guerrillas in Chhattisgarh!
 Sonia-Man Mohan-Chidambaram-Pranab gang is solely responsible for the loss of lives of CRPF jawans used as cannon-fodder in their dirty war on behalf of tiny a parasitic corporate elite!!

The heroic PLGA guerrillas led by the CPI (Maoist) have created history by wiping out an entire Company of the central paramilitary force in Dantewada district of Chhattisgarh. The PLGA had wiped out over 80 CRPF mercenaries—a part of the huge armed mercenary force of over 60 battalions sent by Chidambaram to Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, West Bengal, Bihar and Maharashtra to carry out the genocide of adivasis. Several more mercenaries were injured in India's biggest ever guerrilla attack till date. A huge cache of highly sophisticated arms and ammunition was seized from these mercenaries that include mortars and LMGs. The CC, CPI (Maoist) sends its heartiest revolutionary greetings to the brave warriors of PLGA who have given a fitting reply to fraud Chidambaram and nailed his unabashed naked lie that his brutal Operation Green Hunt is a myth invented by the media.
The Dantewada ambush is a logical culmination of the unending terrible provocation by the uniformed goondas sent by Chidambaram and Raman Singh to the adivasi areas to create a brutal reign of terror. In just eight months, 114 innocent unarmed adivasi people were abducted, tortured and murdered in cold blood by these uniformed goondas (list is attached). Several women were gang-raped by these lawless goons. Neither they nor their khadi-clad bosses have any respect for the Indian Constitution. They have an unwritten licence to abduct, torture, rape and murder any adivasi or Maoist without any questions being asked. This dehumanization of the police and paramilitary forces is consciously encouraged by Chidambaram, Raman Singh, Vishwa Ranjan and others, notwithstanding their holy chants of peace and ahimsa. Behind their sophisticated-looking rhetoric lie the raw, beastly, cannibalistic passions that devour human beings for establishing their absolute control over the resources and lives of the people. Their vision goes no farther than that of a local daroga, as aptly pointed out by a JD (U) spokesperson referring to Chidambaram. And their tactics fare no better than those of a street rowdy. As long as their fascist mind-set refuses to see the socio-politico-economic roots of Naxalism and continue to treat it as a disease or a problem while the oppressed people see it increasingly as a remedy and a solution to their problems, Dantewada-type attacks will continue to take place at an even greater frequency and intensity. 
The atrocities committed by these forces, along with the state-sponsored Salwa Judum goons, koya commandos and SPOs in Dantewada and Bijapur, make one shudder (leaving out Chidambaram and his animal species of cobras, jaguars, greyhounds etc) with horror and repugnance. Besides tales of unending abductions, horrifying torture, gruesome gang-rapes, and ghastly massacres of ordinary adivasis, the so-called "security forces" have kept in their illegal custody at least 20-30 adivasis from every village. Whenever they feel the need to show some success over the Maoists in terms of body count some of these hapless adivasi captives are bumped off with the claim that the "security forces" had killed Maoist guerrillas in "fierce encounters". And to prove their claim to the world these Chidambaran liars put on military uniforms on the dead bodies of poor adivasis. With such a bizarre drama enacted by those supposed to be the guardians of law, then what other option do the Maoists and the adivasi masses have but to retaliate for their own self-defence?
Now the war-mongering hawks in the Union Home Ministry and various state governments, the political leaders and spokespersons of the parliamentary parties, the so-called defence analysts, police top brass and their agents employed in the media are yelling that an all-out war should be declared and the Maoists should be wiped out. The fact is, an all-out war has already been declared and executed in the most ruthless manner. What these vultures want is perhaps bombing of entire areas under Maoist control and achieving the peace of the graveyard. If they indulge in such mindless barbaric acts, the Maoist revolutionary counter-violence will take on new and deadly forms which these apologists of state terror and state-sponsored terror cannot even imagine.
The BJP and its saffron gang of Hindu fascist terrorists have been yelling like lunatics that Maoists had declared a war on India and that the BJP would endorse every move of the Congress to finish off the Maoists. In reply to these saffron terrorist gangsters we assert once again that ours is a war waged by the real India—the India of the oppressed, suppressed and depressed sections of society; the India of the hungry, impoverished, undernourished masses—against the India that shines for a handful of parasitic corporate elites, imperialist agents deriving enormous commissions and kickbacks through nefarious deals, real estate mafia gangs who grab the land of the poor in the name of SEZs and various projects, unscrupulous contractors and mining syndicates who run a parallel state, horribly corrupt and degenerate political leaders and bureaucrats, licensed murderers in police uniforms who are infamous for the worst crimes against humanity, and such other traitors. Ours is a revolutionary war on the saffron gang of terrorists who are armed to the teeth and dream of transforming our country into a Hindu fascist state by enacting Gujarat-type genocides of religious minorities. Ours is a genuine people's war for achieving the real liberation of the people from all types of oppression and exploitation, and to establish a genuine people's democratic India. It is not a war on India but a war for the liberation of India from the clutches of rapacious plunderers.   
The sole responsibility for the death of the CRPF men in Dantewada lies with Sonia-Manmohan-Chidambaram-Pranab gang and the saffron terrorist Raman Singh regime in Chhattisgarh who are recruiting young boys and girls in a massive way and using them as cannon-fodder in their dirty counter-revolutionary war against Maoist revolutionaries, against the Maoist model of development, and in their greed hunt for the mineral wealth of the adivasi regions. The CC, CPI (Maoist), while offering its heart-felt condolences to the bereaved families of the dead jawans, appeals to the state and central paramilitary personnel to realize that they are being used as cannon-fodder in this war waged by the exploiting ruling class in the interests of a tiny parasitic elite against the poor and oppressed people of our country led by CPI (Maoist).      
We appeal to all peace-loving, democratic-minded organizations and individuals in India to understand the context in which the Maoists are compelled to annihilate the so-called security forces who are creating a virtual reign of terror in adivasi areas armed with mortars, LMGs and grenades. When dacoits try to loot your house you have to fight back. And that is what the masses led by the Maoists are doing in all these areas. When the CRPF dacoits enter and loot the houses of adivasis is it not justified to hit back? The daring attack by our heroic PLGA on a superior enemy force in terms of fire-power became possible through the enormous mass support the Party and guerrillas enjoy. With the intelligence inputs from the people who are our eyes and ears and with their active participation we are confident of defeating the brutal enemy offensive in the name of Operation Green Hunt. There is no short-cut for achieving peace. Only the most ferocious, most resolute, and the most heroic resistance on the part of the people can defeat the war-mongers and bring democratic space and peace for the people. 


Azad,
Spokesperson,
Central committee,
CPI (Maoist)

ChatBox

Related Posts with Thumbnails