Thursday, August 30, 2007

ಕ್ರಾ೦ತಿ, ಗಾ೦ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್

ಕ್ರಾ೦ತಿಯೆ೦ದರೆ ಹಿ೦ಸೆಯಲ್ಲ; ಹಿಸೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಾ೦ತಿಯಲ್ಲ. ಕ್ರಾ೦ತಿಯೆ೦ಬ ಮಹಾಸಮುದ್ರದದಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆ ನೀರಿನಷ್ಟು ಹಿ೦ಸೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹಿ೦ಸೆಗೂ ಒ೦ದು ಬೆಲೆ!
’ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ೦ದೂಕಿನ ಕ್ರಾ೦ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮದು ಗಾ೦ಧೀಜಿಯ ಅಹಿ೦ಸಾಮಾರ್ಗದಿ೦ದ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಪಡೆದುಕೊ೦ಡ ದೇಶ. ಗಾ೦ಧಿಯಿ೦ದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಬ೦ದಿದ್ದು.....’ ಗಾ೦ಧೀಜಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ ಒ೦ದರೆಘಳಿಗೆ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಅಹಿ೦ಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಹೇಳಿದವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಬಿಗಿದು "ಅಖ೦ಡ ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿ೦ದ ಹೊರತರುವುದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿ೦ದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕೆಲಸವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ನನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಅಹಿ೦ಸಾತತ್ವದ ಲಕ್ಷಾ೦ತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬ೦ದೂಕಿಡಿದು ಹೋರಾಡಿದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾ?" ಎ೦ದೇಳುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ?
"ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸಿಗುವುದ೦ತೂ ನಿಶ್ಚಿತ; ಒ೦ದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ತಡವಾಗಬಹುದಷ್ಟೆ. ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೆ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಪಡೆಯಲಷ್ಟೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನ೦ತರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿ೦ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾ೦ತರವಷ್ಟೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎ೦ದು ಯೋಚಿಸಿದ ಧೀಮ೦ತ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ ಚ೦ದ್ರ ಭೋಸ್ ರನ್ನು ಗಾ೦ಧಿಗಿ೦ತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
Indian national army ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದುಕೊ೦ಡೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ [ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೂ ದೊರಕಿತ್ತು] ಮು೦ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸ೦ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದ ಸುಭಾಷ್ ಮೊಲಕ ಸ್ವತ೦ತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತಾ?
ಒ೦ದೆಡೆ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿಯ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ದೇಶದ ೮೩.೬ ಕೋಟಿ ಜನರ ಆದಾಯ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ ೨೦ ಮಾತ್ರ [ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗವೊ೦ದರ ವರದಿಯಿದು!]
ನಮ್ಮದು ಸುಭಿಕ್ಷ ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರ೦ತೆ, ನಾವು ಮು೦ದಿನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ೦ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಳವಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲವ೦ತೆ.............. ನಮ್ಮದೇ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿ೦ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮೆರೆಯುವ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾ??

VIDARBHA - SUICIDE CAPITAL OF THE NATION

" According to Government survey no suicides in the month of august 2007. But the report of Vidharba janandolan samithi says that 21 farmers have commited suicide in August 2007 and that occured in a span of 72 hours. Samithi says that the government surveys are biased because of increase in percentage of rejecting the cases [ Rejection is done by a tahasildar if he finds that the reason for suicides of farmer is other than agricultural problems] The rejection percentage has been increased from 61% in last year to 82% in this year, it has been said that the government officials because of orders from senior officers are rejecting the cases so that they can show that the 'suicide rate' is declining. 'to get a clean chit cheat the farmers is their policy' " - these interesting , painful, shameful and real facts were revealed in the programme 'witness' of NDTV 24x7.

Here is an article by P.Sainath written in feb2006 about the situation of vidarbha
Source:indiatogether

25 February 2006 - Rameshwar Suroshe got his name into three registers after February 9. He clocked in as Entry No. 301 in the "Register of deaths" kept by the Vidarbha Jan Andolan Samiti. That is, he was the 301st farmer in the region to take his own life since June 2 last year. In the tally of a leading Marathi newspaper, Sakaal, he would figure as No. 278. In the most chilling list of all, he may not merit a number as yet. That is the post-mortems register of the medical centre closest to his village in Yavatmal district.
Suroshe's death in Nageshwadi was a bit unusual. The small farmer hanged himself. Most farmers killing themselves have swallowed pesticide. So much so that the verdict of death by "poisoning" has become synonymous with farm suicides. And those numbers have been rising in Vidarbha. Not least in Yavatmal. Since September 2005, post-mortem centres in Maharashtra are open 24 hours by government order. Which means that smaller local centres can now take some of the load off the main district hospitals.
The post-mortem centre at the sub-district hospital in Panderkauda — the heart of the cotton country — is a busy one. Here, poison deaths between October and early February were nearly three times the number seen in the same period two years ago. Also, they make up fully 75 per cent of all post-mortems this season. That is, 36 of the 48 post-mortems done so far. Further, the centre here is just one of its kind. There are 16 in the district of Yavatmal. And dozens more across Vidarbha.
Farm suicides have been on in disturbing numbers for some years now in the region. But there has been an ugly spurt since last October. By the end of that month, the price for cotton that farmers were getting sank by Rs.500 a quintal.
Which means Maharashtra's cotton growers lost some Rs.850 crore on that count alone. The fall came with the Government's decision to withdraw the "advance bonus" of Rs.500 a quintal. By November, it was clear this would not be restored.
In Panderkauda, poison cases during October-February stood at almost double the number of all post-mortems done in the same period two years ago. The total number of post-mortems has also risen. From 206 in 2003-04, to 223 the next year. With a month and a half still left in the current year, it is past the 210 mark. And this is the worst period. "Of course almost all are small farmers," says a doctor in this town of the deaths. "There may be some poison cases of a different nature. But then there are also farmers who have hanged or drowned themselves." He also points out that these are the figures of just one centre in a single district. There are scores of post-mortem centres across Vidarbha.
Meanwhile, the total number of suicides is mounting. "It was clear this would happen once they cut the advance bonus," says Kishore Tiwari of the Jan Andolan Samiti. It is in the Samiti's register that Suroshe now resides as No. 301. There have been six more after him. Which brings the tally to 307. This figure only covers deaths reported in the newspapers. So it is not exhaustive. The Government's own count is 315 since April 1, 2005.
The official figure begins on that date as it sticks to the financial year. The Andolan number starts from June 2 by when the farming season was in full swing. Sakaal goes by the count of its own reporters. The Andolan also keeps logs for two or three years past. The Government has changed its figure on the suicides four times in six months. And always upwards. From 140 to 1,041 State-wide. ( The Hindu , December 29, 2005.)
Articles in this series
The Government admits to 309 farm suicides in Yavatmal alone from 2001 to September last year. That count would now stand at around 400 for the district. Much less than 10 per cent of the families hit by the suicides have got any compensation.
Collapse of cotton economy
The numbers since October are appalling. That month saw 20 farmers take their lives in the region. There were 52 in November, 72 in December, and 68 in January. February is still on. With few signs of a slowdown. The cotton economy has collapsed and most fear there is worse to follow.
Meanwhile a new study adds fresh data to the subject. A team from the Indira Gandhi Institute for Development Research, Mumbai, looked at agrarian distress in Yavatmal, Washim, and Wardha districts. It also studied the larger trends of suicides in Maharashtra. One devastating finding is on the spiral in the State's SMR or suicide mortality rate. (That is: suicides per 100,000 population.)
"The SMR for male farmers in Maharashtra trebled from 17 in 1995 to 53 in 2004." In contrast, says the report, for all males in the State, it stabilised at a level of 20 or 21 after 2001. For women it even fell after 1999. Clearly, farmers have taken a huge hit. So much so that it pushes up the State's overall SMR level. "In 2001, age-adjusted SMR for males was 20.6 in Maharashtra compared to India's 14.0."
The SMR for male farmers across Maharashtra is 53. That is nearly four times the national average for all males. In affected districts like Amravati, the figure for male farmers was 140 in 2004. That is, ten times the national average for all males. And seven times the State's average for males. Vidarbha's farmers are in deep trouble.
In over two-thirds of the 111 farm suicides the study looked at, those taking their lives were less than 50 years old. They were not novices. Close to 60 per cent had been farmers for over ten years. Two in five had seen matric-level schooling. And four of every five suicides were deaths by poisoning. That is, by drinking pesticide.
Meanwhile, the suicides have spread to the region's paddy belt. Not as yet in huge numbers. But enough to cause alarm. There have been 24 in the paddy belt of Gondhia, Bhandara, and east Chandrapur since June 2 last year.
Not a paisa of the Government's Rs.1,075 crore "relief package" has been disbursed so far. "How do those in Mumbai care," asks Kishore Tiwari. "The suicides have crossed 300. But the SENSEX has crossed 10,000." ⊕
P Sainath 25 Feb 2006
source:-hindu

Tuesday, August 28, 2007

ಕಾಡುವ ಕವಿತೆ

ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದು "ಜೋಗಿ ಕತೆಗಳು" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ.....ಬರೆದದ್ದು ಜೋಗಿಯಾ ಅಥವಾ ಲ೦ಕೇಶಾ???
ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರಿಸುವ
ಕೋಟ್ಯಾ೦ತರ ಜನಕ್ಕೆ ಹಣ, ನೆಲ
ಹೊನ್ನು ಬೇಕು
ಕೆಲವರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿ;
ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಗ್ರಾಮದ
ಹಿತ್ತಿಲೊ೦ದರ ಹೂವು
ಬಡಜೋಗಿಯ ಹಾಡು

ಆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬನಾಗುವ ಬಯಕೆ, ಈಡೇರುತ್ತ? ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆ೦ಬುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ।

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಾ೦ಟೋನ ಕತೆಗಳು

"ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಾ೦ಟೋ" ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವ ಕತೆಗಾರನಿವನು। ಅಖ೦ಡ ಭಾರತ , ಭಾರತ -ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳೆ೦ಬ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳಾದಾಗಿನ ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವನು ಸಾದತ್. ಅವನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲ, ಭಾರವೆನಿಸುವ ಆದರ್ಶಗಳಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನಿಸುವ ಕತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ !!!.ಆದರೂ ಆತನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಒ೦ದೊ೦ದು ಬಾರಿ ಓದಿದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಹ೦ಗಿಲ್ಲ!! ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸ೦ಗತಿ ಎ೦ದರೆ ಅವನ ಕತೆಗಳು ಇ೦ದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ.
ಹಸನ್ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ಮೊರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕತೆಗಳು। ಅ೦ತಹ ಕಾಡುವ ಎರಡು ಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:-

ಮಿಸ್ಟೇಕ್:-
ಚೂರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರಿಯುತ್ತ ಮೊಗಿನ ತುದಿ ತಲುಪಿತ್. ಎವೆಯಿಕ್ಕುವುದರೊಳಗೆ ಅದು ಚೂರಿ ಹಿಡಿದವನ ಇಜಾರದ ಲಾಡಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಬಾಯಿ೦ದ ಹೊರಟ ವಿಷಾದದ ಶಬ್ದಗಳು "ಛೆ......ಛೆ...... ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು"!

ಚಪ್ಪಲಿ:-
ಜನಸಮೂಹದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿತು.ಜನ ಗ೦ಗಾರಮನ ಪುತ್ಥಳಿ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಎರಗಿದರು.ದೊಣ್ಣೆ ಬೀಸಿದರು, ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೂರಿದರು, ಒಬ್ಬ ಮುಖಕ್ಕೆ ಡಾ೦ಬರ್ ಬಳಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ , ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರು ಬ೦ದರು, ಗೋಳಿಬಾರ್ ಆಯಿತು।
ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಬೇಕೆ೦ದುಕೊ೦ಡವನು ಗಾಯಗೊ೦ಡ , ಹೀಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು "ಸರ್ ಗ೦ಗಾರಾಮ್" ಆಸ್ಫತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು!!!

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಹಸನ್ ನಯೀ೦ ಸರಕೋಡರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಪುಸ್ತಕ ಕೊ೦ಡು ಓದುತ್ತೀರಲ್ಲ
ಲಾಲ್ ಸಲಾಮ್.

Friday, August 24, 2007

संदेश

"मे आजाद हु और आजाद रहूँगा !"
-कामरेड चंद्र शेकर आजाद


Wednesday, August 22, 2007

CHEATING COLLEGES

Have you finished your post-graduation coure in anatomy ,physiology,pharmacology or other pre/para clinical courses in medical education? You have a great opportunity to cheat Governments,students and yourself.

NON TAXABLE INCOME:-

Once a doctor finishes his PG course in above subjects he usually joins a Medical college. These years he will get a salary of 25-50,000 /month. If he gets more than 30,000/month only 20,000 will be the official salary and the amount more than that is 'BLACK' , called as 'RED COVER' in some colleges. No one will pay tax for this 'RED COVERED' salary.This is only one way of cheating.

According to rules of Medical council of india a person can work only in one medical college, if he works [and if he is caught] he will be dismissed from working as a teacher for 3-5 years. But the same person can work in a dental or nursing college in addition to medical college.

A lecturer from a Medical college in K'taka earns about 1.5-2 lakhs/annum from a dental college somewhere in North india . He will not give any lecture to those students; students will not even hear his voice!!! Just by giving xerox copies of PG marks card, Medical council registration certificate and degree certificate he will become a staff of the college that he has not seen !!!

The college will show him as a staff working in their college from many years and they will maintain a attendance register and lecturer's sign will be forged by them. If it becomes mandatory then the lecturer will come to the college for 2-3 days during inspection from dental councils.

RACKET:-

The above proceedings take place with the help of some Professors of pre and para clinical subjects in K'taka who act as "BROKERS" to supply the staff [?] to colleges who need them just for the sake of getting recognition. These professors will get a good amount of commission from the colleges.

ARE THEY UNAWARE?:-

All these problems arise because of different councils for medical and dental education.Many of the members who inspect the colleges are aware of these facts.But in a society of corruption everything is "OK".

LACK OF LECTURERS:-

Another reason for this is lack of qualified doctors.
The Government of K'taka is opening Government colleges in a row in all Districts, even in Districts which already has a private college. This is a welcome act since the country needs more Doctors. But even the Government ,just for the sake of recognition transferred the staff of Hubli Medical college to other colleges and retransferred them to Hubli after inspection. When Government itself is wrong what to speak about private sector?


Sunday, August 12, 2007

MARKET VALUE


After accepting globalisation every 2 minutes a farmer dies in India. Even if we consider that out of these farmers half of them commited suicide because of problems other than related to agriculture farmer in India is commiting suicide at a rate of 1 per 4 min.Shocking thing but true...


Everyone in the manufacturing field decides the price of his product based on his investment, raw materials cost, salary to workers. He will keep considerable amount of profit. Only person who cannot fix the price for his product is FARMER.


We should accept the fact that when price of a some vegetable rises or demand for a product increases in international market[ usually this occurs due to decrease in the production in other countries and that occurs only for that year] farmers grow that product in a large scale. This results in fall in price and a great loss to farmers. There is a department to look after the agricultural activities in the country. They should make the farmers to grow a specific crop based on the probable future demands, but unfotunatwly very few people of this department are interested are interested in field activities. Most of them are involved in research, even most of these research will not reach the fields and they cherish and perish in labs.


In a country like India where the total literacy rate is 65.4% [census 2001] we can't expect each and every farmer to visit the agricultural department to gain knowledge and to clear doubts. Governments which always say that they are for farmers should take action to decentralise the research centres from lab to fields.


When a product will not overflow in the market, the price will not fall -> helps farmers.


When a product is supplied without any shortage, the price will not hike -> helps customers.

THE CONFUSING WORLD!!

Recently a fashion show was held in bengalooru to promote the sale of bikini. Media people showed it in their news and said it was a new era in advertisement world in India.

Few months back a incident took place in a village in Kanataka during some festival where some dancers participated with less dresses and the same media showed it as an uncivilized act which hampered our culture!! CONFUSING................ wear less dresses in a city in a fashion show is cultural but same thing outside city becomes uncultured act.

Drink alcohol and enjoy with great music in pubs - is party culture in cosmopolitan cities, do the same in dhabas in taluks or districts - uncultured youth; CONFUSING.....

Ban arracj promote other alcohol products!! are the other products good to health??

Wrong is wrong outside cosmopolitan cities but the same wrong becomes right in cities.............TOTALLY CONFUSED..............RIGHT OR WRONG.

Thursday, August 09, 2007

GROWING INEQUALITY IN ASIAN COUNTRIES

BEIJING: The gap between rich and poor in China and other Asian countries is growing, hurting anti-poverty efforts and possibly fueling unrest, the Asian Development Bank said in a report Wednesday.

China has had Asia's second-biggest and second-fastest-growing wealth gap since the 1990s, exceeded only by war-wracked Nepal on both counts, the bank said in an annual survey.
China has seen thousands of protests in recent years, some of them violent, over land seizures and other economic grievances blamed on the growing gap. The communist government has made improving incomes for the poor a priority, warning last year that inequality has reached "alarming and unacceptable" levels.

"High inequality, particularly high absolute levels of inequality, leads to a disruption in social cohesion. You could have street demonstrations which could lead to violent civil wars," Ifzal Ali, the bank's chief economist, said at a news conference.

Ali said it was inappropriate to speculate when asked whether China should expect worse unrest. But he cited the experience of Nepal, where he said a recently ended, decade-long civil war was most intense in areas with highest inequality.
Today in Business


Tensions over China's growing gap between an urban elite, who have profited most from two decades of economic reform, and the poor majority are a key political issue for communist leaders. They have promised to spread prosperity by spending more on social programs for the countryside and the urban poor.

Ali said China's poorest people have benefited from its boom — which saw the economy expand by 11.9 percent last quarter — but incomes for the richest 20 percent have grown much faster.
Cambodia, Sri Lanka and Bangladesh also saw rapid growth in the gap between rich and poor, the bank's report said.

China's Gini coefficient, a measurement of inequality in income distribution, was 47 in 2004, the most recent year for which figures were available, up from 40.7 in 1993, according to the bank.
That brought China close to the levels of Africa and Latin America, which have the greatest inequality, Ali said.

The growing wealth gap is a byproduct of globalization, which has brought higher incomes to urban, skilled, English-speaking workers in China, India and other countries, the bank's report said.

It said the gap could slow the spread of prosperity, because the poorest people have less access to education, health care, bank loans and other things needed to benefit from economic growth.
"Increasing inequality lowers the impact of economic growth on poverty reduction," said Ali.
"We have to invest in creating opportunities, as well as investing in broadening access to opportunities."
source

MAN WITH PRINCIPLES

A corrupt person can live happily in these days . He gets money in a big amount through wrong ways and in this era of globalisation 'Money is the way to gain happiness' ? corrupt person rarely faces difficulties , if facees he will make sure that he is out of that within few days and for this he makes others corrupt!![most of the times they are already corrupt].
But what happens to a man with principles.He has to face injustice in every step in public life. Hi is not ready to give money to get his work done and his work get delayed. He can give complaint to higher officers and ministers but most of them are also corrupted!!
More than these difficulties the main hurdles is in home. You take money, build houses, buy lands, invest in real estate no one on the family questions you [ usually] . But you work with principles, no extra money with you,, living in a small rented house [your colleagues in big house] how many of your family member will support you? If you are getting a good salary they may not question you but if you are getting a salary of 5000/- in a big city and you are speaking about principles and against corruption will they support you?

LAST BIT:- We can make our family members happy by earning money in illegal ways at the cost of our happiness; [ applicable only for those who feel guilt of their wrong steps in life], but we can live happily with principles irrespesctive of money in our pockets.

Sunday, August 05, 2007

65 years of QUIT INDIA MOVEMENT.


TEXT ISSUED BY THE GOVERNMENT OF INDIA OF THE ORIGINAL "QUIT INDIA" RESOLUTION DRAFTED BY MOHANDAS K. GANDHI AND REJECTED BY THE ALL-INDIA CONGRESS WORKING COMMITTEE IN FAVOR OF THE MODIFIED VERSION SUBMITTED BY PANDIT JAWAHARLAL NEHRU.

The Gandhi Draft Was Presented to the Committee on April 27, 1942

New York Times, August 5, 1942.

Whereas the British War Cabinet proposals by Sir Stafford Cripps have shown up British imperialism in its nakedness as never before, the All-India Congress Committee has come to the following conclusions:

The committee is of the opinion that Britain is incapable of defending India. It is natural that whatever she does is for her own defense. There is the eternal conflict between Indian and British interest. It follows that their notions of defense would also differ.

The British Government has no trust in India's political parties. The Indian Army has been maintained up till now mainly to hold India in subjugation. It has been completely segregated from the general population, who can in no sense regard it as their own. This policy of mistrust still continues, and is the reason why national defense is not entrusted to India's elected representatives.

Japan's quarrel is not with India. She is warring against the British Empire. India's participation in the war has not been with the consent of the representatives of the Indian people. It was purely a British act. If India were freed, her first step would probably be to negotiate with Japan.

The Congress is of the opinion that if the British withdrew from India, India would be able to defend herself in the event of the Japanese, or any aggressor, attacking India.

The committee is, therefore, of the opinion that the British should withdraw from India. The plea that they should remain in India for the protection of the Indian princes is wholly untenable. It is an additional proof of their determination to maintain their hold over India. The princes need have no fear from an unarmed India.

The question of majority and minority is the creation of the British Government, and would disappear on their withdrawal.

For all these reasons, the committee appeals to Britain, for the sake of her own safety, for the sake of India's safety and for the cause of world peace, to let go her hold on India, even if she does not give up all her Asiatic and African possessions.

This committee desires to assure the Japanese Government and people that India bears no enmity, either toward Japan or toward any other nation. India only desires freedom from all alien domination. But in this fight for freedom the committee is of the opinion that India, while welcoming universal sympathy, does not stand in need of foreign military aid.

India will attain her freedom through her non-violent strength, and will retain it likewise. Therefore, the committee hopes that Japan will not have any designs on India. But if Japan attacks India, and Britain makes no response to its appeal, the committee will expect all those who look to the Congress for guidance to offer complete non-violent non-cooperation to the Japanese forces, and not to render any assistance to them. It is no part of the duty of those who are attacked to render any assistance to the attacker. It is their duty to offer complete non-cooperation.

It is not difficult to understand the simple principle of nonviolent non-cooperation:
First, we may not bend the knee to an aggressor, or obey any of his orders.
Second, we may not look to him for any favors nor fall to his bribes, but we may not bear him any malice nor wish him ill.

Third, if he wishes to take possession of our fields we will refuse to give them up, even if we have to die in an effort to resist him.

Fourth, if he is attacked by disease, or is dying of thirst and seeks our aid, we may not refuse it.
Fifth, in such places where British and Japanese forces are fighting, our non-cooperation will be fruitless and unnecessary.

At present, our non-cooperation with the British Government is limited. Were we to offer them complete non-cooperation when they are actually fighting, it would be tantamount to bringing our country deliberately into Japanese hands. Therefore, not to put any obstacle in the way of the British forces will often be the only way of demonstrating our non-cooperation with the Japanese.

Neither may we assist the British in any active manner. If we can judge from their recent attitude, the British Government do not need any help from us beyond our non-interference. They desire our help only as slaves.

It is not necessary for the committee to make a clear declaration in regard to a scorched-earth policy. If, in spite of our nonviolence, any part of the country falls into Japanese hands, we may not destroy our crops or water supply, etc., if only because it will be our endeavor to regain them. The destruction of war material is another matter, and may, under certain circumstances, be a military necessity. But it can never be the Congress policy to destroy what belongs, or is of use, to the masses.

Whilst non-cooperation against the Japanese forces will necessarily be limited to a comparatively small number, and must succeed if it is complete and genuine, true building up of swaraj [self-government] consists in the millions of India wholeheartedly working for a constructive program. Without it, the whole nation cannot rise from its age-long torpor.
Whether the British remain or not, it is our duty always to wipe out our unemployment, to bridge the gulf between the rich and the poor, to banish communal strife, to exorcise the demon of untouchability, to reform the Dacoits [armed bandits] and save the people from them. If scores of people do not take a living interest in this nation-building work, freedom must remain a dream and unattainable by either non-violence or violence.

Foreign soldiers: The committee is of the opinion that it is harmful to India's interests, and dangerous to the cause of India's freedom, to introduce foreign soldiers in India. It therefore appeals to the British Government to remove these foreign legions, and henceforth stop further introduction. It is a crying shame to bring foreign troops in, in spite of India's inexhaustible man power, and it is proof of the immorality that British imperialism is.

Thursday, August 02, 2007

Andhra extends ban on Maoists

Hyderabad, India: The Andhra Pradesh government Wednesday extended by one year the ban on the Communist Party of India (Maoist) and its frontal organisations.

The ban on the outfit and its six frontal organisations was to lapse in the second week of this month.

The state cabinet took the decision to extend the ban at a meeting chaired by Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy.

The banned frontal organisations of CPI (Maoist) are: Radical Youth League, Rythu Coolie Sangham, Radical Students’ Union, Singareni Karmika Samakhya, Viplava Karmika Samakhya and All-India Revolutionary Students’ Federation.

The government reiterated its stand that it was ready for talks if the Maoists lay down arms. “We are still ready for talks provided they eschew violence,” said state Information Minister Anam Ramnarayan Reddy. [but government can take violent actions, as occured in kummam ha ha ha !!!]

The government had not renewed the ban on the erstwhile Communist Party of India-Marxist Leninist (CPI-ML) People’s War Group in July 2004 after the Congress party came to power to pave the way for first-ever direct talks with rebels.

Just ahead of the talks, that outfit merged with the Maoist Communist Centre (MCC) of Bihar to form CPI (Maoist). The peace talks, however, collapsed after just one round.
After a lapse of 13 months, the government re-imposed the ban on the radical leftwing party in August 2005 and it was extended last year.

The Maoist violence in the state has claimed more than 6,000 lives during last 38 years.[people killed by state violence?]

WHY TO BLAME POLITICIANS?


Our nation is not developed because of politicians , corruption is more in the country because of them.......... why always politicians are targeted? who elected them? PEOPLE.


NORTH KARNATAKA:- 'Governments will not give interest for the development of North Karnataka when compared to south' almost all kannadigas from North Districts say this. But who is responsible for this? Politicians or people who elected them.


Gulbarga and Jevargi are among the most backward Taluks of the state represented by Mr.Mallikarjuna Kharge and Mr. Dharmasingh. They are getting elected from about 35 -40 years , why people are electing them when they have not done any improvement . Moreover these 2 are very influential. dharmasingh was chief minister for ' some months' - The word 'some ' should not hinder the development - Development of ramnagara by present CM Kumarswamy is an example how a politician can improve the area he is representing inspite of his weakness and ' make money policy'.


Though members of JD[s] , BJP, Congress are criticizing him by telling that 'he should remember that he is Karnataka's CM and not ramanagar CM' we should appreciate his work of establishing hospitals etc.. No other CM developed his hometown like this.


Dharmasingh would have done this and removed the word 'backward' from his Taluk. But why he failed? Is he neglecting the territory by thinking that people 'will' vote for him irrespective of his interest towards its development?


People should think twice if they respect democracy.


LAST BIT:- It is a shame to CM that he transferred an officer from Chamundi temple , Mysooru just because of a complaint from film actress Radhika.[ofcourse she is not 'just because' for karnataka's CM]

ChatBox

Related Posts with Thumbnails